NEDERLAND
 Producten  Ondersteuning

SOFTWARE LICENSE TERMS

U moet akkoord gaan met de volgende voorwaarden vooraleer u de software tool en de firmware downloadt.


Deze Software License Terms bepalen uw rechten op de software, inclusief online of elektronische documentatie. Alpine Electronics, Inc. verleent u een licentie om de software volgens de algemene voorwaarden van onderhavige Software License Terms te gebruiken. Naast het hieronder beschreven gebruik is het gebruik van de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpine Electronics, Inc niet toegestaan.

Aanvaarding

Als u de software downloadt, installeert, kopieert of gebruikt, gaat u ermee akkoord dat de algemene voorwaarden van onderhavige Software License Terms bindend zijn. ALS U NIET MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT, MAG U DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF KOPIEREN OF DE SOFTWARE-UPDATE GEBRUIKEN. 

1. Licentie
De software wordt u ter beschikking gesteld om bestaande Alpine-software en/of documentatie te updaten, aan te vullen of te vervangen. Alpine Electronics, Inc. verleent u het niet-exclusieve recht, dat niet in tijd en plaats beperkt is, om de software voor privédoeleinden en zoals in deze algemene voorwaarden beschreven, te gebruiken.
U mag de software enkel aan een derde partij overhandigen indien die derde partij met onderhavige algemene voorwaarden akkoord gaat.
Alpine Electronics, Inc. behoudt zich het recht voor om de gebruiksrechten in geval van belangrijke redenen te beëindigen. Een belangrijke reden wordt vooral vastgesteld ingeval u deze algemene voorwaarden niet naleeft en indien u het gebruik na ontvangst van een schriftelijke waarschuwingsbrief met een bevel van herroeping niet onmiddellijk stopzet. In geval van een herroeping van de rechten dient u bestaande kopieën van de software in te leveren en bewaarde programma’s te deleten. Op vraag van Alpine Electronics, Inc. dient u de inlevering en verwijdering schriftelijk te bevestige

2. Copyrights en Andere Intellectuele Eigendomsrechten
Copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten op de software zijn de eigendom van Alpine Electronics, Inc. of van de originele houder van het copyright of de intellectuele eigendom. U mag de software enkel voor privé- en niet-commerciële doeleinden gebruiken of kopiëren.

3. Disclaimer van garantie
ALPINE ELECTRONICS, INC. EN ZIJN LEVERANCIER LEVEREN DE SOFTWARE “AS IS” EN VOOR EIGEN RISICO. NIET INCLUSIEF GARANTIE OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING. ALPINE STAAT NIET BORG VOOR DE EFFICIENTIE VAN DE SOFTWARE. DAT DE SOFTWARE VRIJ IS VAN GEBREKEN IN DE EIGENDOMSTITEL OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VOOR BEPAALDE DOELEINDEN.


4. Beperking van aansprakelijkheid
BEHALVE DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OP BASIS VAN INTENTIE OF GROVE NALATIGHEID ALSOOK AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJKE SCHADE EN IN OVEREENSTEMMING MET DE WET INZAKE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, IS ALPINE ELECTRONICS. INC. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK.

5. Gedrag
Indien u de software gebruikt, gaat u ermee akkoord geen van de volgende dingen te doen:
1) De rechten van Alpine Electronics, Inc. of een andere derde partij schenden of ermee dreigen ze te schenden;
2) De omzetting van de programmacode in andere codes (decompilatie) en andere vormen van Reverse Engineering van de verschillende productiefasen van de software (Reverse-Engineering) is verboden. De informatie van de interface die vereist is voor de creatie of interoperabiliteit met een onafhankelijk gecreëerd programma kan tegen betaling van een kleine servicekost bij Alpine Electronics aangevraagd worden.
3) Verklaringen inzake auteursrecht, serienummers of andere elementen ter identificatie van het programma mogen niet verwijderd of gewijzigd worden. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van de On Screen Display van dergelijke elementen.

6. Onderbreking van diensten

In geval van één van de volgende voorvallen behoudt Alpine Electronics, Inc. zich het recht voor om de levering van de software tijdelijk te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving.
1) Onderhoud en inspectie van de software;
2) Onvermogen om de software te leveren ten gevolge van een ongeval, zoals brand of een stroomonderbreking, een natuurramp zoals een aardbeving of overstroming, oorlog, civiele onrust, een werkgeschil of andere gelijkaardige redenen;
3) Onvermogen om de software te leveren ten gevolge van systeemproblemen;
4) Andere operationele, technische of andere redenen waardoor het als noodzakelijk beschouwd wordt de levering van de software tijdelijk te onderbreken.

7. Andere
Deze algemene voorwaarden worden door de Duitse wetgeving geregeld.

 

Ik ga akkoord met deze algemene voorwaarden